Circle white

Zdroje financovania

Financovanie nadácie prebieha v súlade so zákonným rámcom platnej legislatívy SR, ako aj v súlade s internými pravidlami nadácie, pričom je zabezpečované z nasledujúcich zdrojov :

  • Základné imanie splatené zakladateľom
  • Peňažné vklady zakladateľa
  • Nepeňažné vklady zakladateľa  (vecné dary, ktorých hodnota je finančne oceniteľná)
  • Peňažné dary donorov – fyzických a právnických osôb, prípadne iných subjektov
  • Nepeňažné dary donorov – fyzických a právnických osôb, prípadne iných subjektov (vecné dary , ktorých hodnota je finančne oceniteľná)
  • Príjmy z grantov a rozvojových programov  (SR,EÚ)
  • Príjmy z grantov od iných nadácií alebo neziskových organizácií
  • Asignačná časť podielu na dani s príjmov   (v závislosti odo dňa úspešnej registrácie po uplynutí zákonom stanovenej lehoty)

Správna  rada   nadácie   rozhodla   o  povinnosti   nadácie  overovať   ročnú   účtovnú  závierku za príslušné účtovné obdobie bez ohľadu na výšku príjmov nadácie z tzv. cudzích zdrojov. Prvé overenie účtovnej závierky audítorom sa uskutoční za účtovný rok 2018.

Akékoľvek náklady na správu nadácie sú hradené výlučne z peňažných a nepeňažných vkladov zakladateľa alebo z iných príjmov, avšak nikdy nie z  peňažných a nepeňažných darov donorov.

Náklady na správu nadácie vedie nadácia osobitne, obsahovo aj účtovne oddeleným spôsobom od ostatných nákladov  nadácie.

Správca nadácie, predseda a členovia správnej rady nadácie ako aj členovia rady zakladateľa nadácie  vykonávajú svoju činnosť bez nároku na mzdu či inú formu odmeny.

Všetky peňažné a nepeňažné vklady donorov  – fyzických, právnických osôb, prípadne iných subjektov  s ich účelovým určením,  sú v ich plnej výške používané na poskytovanie pomoci a podpory fyzickým a právnickým osobám v rámci Programov pomoci a podpory rozvoja, pričom sú nadáciou účtovne vedené osobitným spôsobom.