Circle white

Správca nadácie

Za správcu nadácie VERUS FOUNDATION bola zvolená :

  • Silvia Balková – správca nadácie

Podľa zákona č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“), štatutárnym orgánom nadácie je správca nadácie, ktorý koná v mene nadácie a riadi jej činnosť.  Za správcu nadácie môže byť zvolená výlučne fyzická osoba, ktorá je bezúhonná, v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony a ktorá má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.

Správca nadácie rozhoduje o všetkých záležitostiach nadácie, ak nie sú zákonom o nadáciách alebo nadačnou listinou vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.