Circle white

Dôležité údaje

Názov nadácie:
VERUS Foundation, nadácia

IČO nadácie:
510 677 90

Registračné číslo:
203/Na-2002/1165

Dátum vzniku:
05. september 2017

Dátum zápisu:
05. september 2017

Výpis z registra nadácií

Register nadácií
vedený Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, sekcia Verejnej správy
Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29