Circle white

Rada zakladateľa nadácie

Rada zakladateľa nadácie VERUS FOUNDATION je najvyšším poradným orgánom správnej rady nadácie. Zasadnutie rady zakladateľa nadácie zvoláva zakladateľ nadácie podľa potreby, minimálne však raz ročne alebo vždy, ak ho o to požiada správna rada nadácie. Členstvo v rade zakladateľa nadácie vzniká vymenovaním za člena zakladateľom nadácie, pričom pre vznik členstva je podmienkou prijatie menovania a akceptácia znenia Etického kódexu nadácie.

Rada zakladateľa nadácie stanovuje ideový koncept a strategickú líniu smerovania činnosti nadácie, pričom sa zároveň podieľa na definovaní jej strednodobých a dlhodobých cieľov. Rada zakladateľa nadácie je oprávnená prijímať stanoviská k akýmkoľvek otázkam súvisiacim s činnosťou nadácie, ktoré majú odporúčací charakter pre rozhodovanie správnej rady prípadne rozhodovacie kompetencie správcu nadácie.