Circle white

Ciele a hodnoty

Ideovým zámerom vzniku nadácie VERUS FOUNDATION bolo vytvoriť funkčnú a transparentnú platformu slúžiacu na realizáciu priamej pomoci pre fyzické osoby spadajúce do definovaných cieľových skupín, ako aj realizáciu nepriamej pomoci fyzickým a právnickým osobám, prípadne iným subjektom, ktoré uskutočňujú cieľovo zhodný verejnoprospešný predmet činnosti.

 

ČO MÁME ZA CIEĽ?

Máme za cieľ   prispievať k rozvoju kultúrne a morálne vyspelej spoločnosti šírením idey uvedomelej a cielenej reciprocity medzi ľuďmi ako všeobecného morálneho záväzku, s prihliadnutím na možností a schopnosti konkrétnych jednotlivcov.
Máme za cieľ   pomáhať zmierňovať následky životných situácií ľudí, ktorí po vyčerpaní všetkých vlastných možností, ako aj možností štátnej, komunálnej či komunitnej podpory, musia čeliť negatívnym dopadom rôznych foriem nepriazne osudu, a to najmä v dôsledku ťažkých zdravotných postihnutí alebo v dôsledku prejavov sociálno-ekonomickej diskriminácie v jej rôznych podobách.
Máme za cieľ   prispieť k rozvoju ľudskej spoločnosti formou podpory vzdelanosti, športu a kultúry so snahou  vytvárať a  posilňovať pocit pozitívneho sebauvedomenia jednotlivcov, ako základu pre ich prirodzené a zdravé integrovanie v rámci modernej európskej spoločnosti.
Máme za cieľ   vytvárať verejné diskusné fóra ako aj špecializované odborné  diskusie, na spoločensky minorizované témy s hlbšou hodnotovou orientáciou, ako alternatívu k  prevládajúcemu konzumno-bulvárnemu mainstreamu.
Máme za cieľ   prioritne akcentovať také programy podpory a rozvoja, ktorých cielenou ambíciou je dosiahnuť u prijímateľov trvalé zlepšenie ich životných situácií, želateľne s dosiahnutím stavu ich nezávislosti od ďalšej pomoci v budúcnosti a optimálne aj s perspektívou ich následnej reciprocity voči odkázaným.

 

ČO VYZNÁVAME ?

Vyznávame   všeobecne uznávané hodnoty prirodzenej a vrodenej humanity a s tým spojeného nescudziteľného práva každej ľudskej bytosti na dôstojný život bez akejkoľvek formy diskriminácie a spoločenských predsudkov.
Vyznávame   zásadu, že nikto nie je oprávnený vynášať akékoľvek súdy či kritické subjektívne hodnotenia nad jedincami, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii bez perspektívy východiska a sú odkázaní na pomoc.
Vyznávame   princípy ľudskej solidarity a spolupatričnosti, ktoré predstavujú základné východisko pre uzatvorenie sociálno-spoločenského zmieru v každej spoločnosti, s osobitným prihliadnutím na dobrovoľný a vedomý záväzok prispievania tzv. „silných slabým“. *
Vyznávame   zásadu morálnej viazanosti prijímateľov akejkoľvek pomoci či podpory, nečerpať ich neoprávnene  na základe nepravdivých či neúplných údajov alebo v dôsledku zámerného uvedenia poskytovateľa pomoci do omylu.
Vyznávame   princípy spravodlivého a motivačného ohodnotenia jednotlivcov  a to v priamej závislosti od objektívnych a merateľných ukazovateľov ich výkonnosti v danej oblasti či odvetví pôsobnosti, osobitne s prihliadnutím na mieru ich spoločenského prínosu pre celú spoločnosť.

 

ČO GARANTUJEME?

Garantujeme, že akékoľvek náklady na správu našej nadácie sa uhrádzajú výlučne z priamych peňažných a nepeňažných vkladov zakladateľa.
Garantujeme, že ak nás finančne podporíte, budú vaše peňažné vklady v plnej výške a bezo zvyšku použité priamo a výlučne na Programy pomoci a podpory  rozvoja.
Garantujeme  adresnosť pomoci alebo podpory poskytnutej prostredníctvom našej nadácie, pričom v osobitných prípadoch vám dokonca vieme poskytnúť možnosť spolurozhodovania pri poskytnutí konkrétnej cielenej pomoci alebo podpory rozvoja.
Garantujeme  rovnosť a férovosť zaobchádzania so všetkými žiadateľmi o pomoc a podporu bez ohľadu na ich vierovyznanie, rodovú, rasovú či etnickú príslušnosť.
Garantujeme, že všetci členovia správnej rady a takisto všetci zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na spracovaní a schvaľovaní žiadostí o podporu sa riadia výlučne platnými zákonmi, internými nadačnými predpismi a vlastným svedomím s prihliadnutím na čo najadresnejšie a najefektívnejšie dosiahnutie stanovených cieľov.
použité slovné spojenie „silných slabým“ definitívne nevyjadruje nijaký spôsob negatívnej minorizácie jednotlivca či skupiny jednotlivcov po stránke duševnej, fyzickej, morálno-hodnotovej ani žiadnej inej a zároveň nemá za cieľ nijakým spôsobom pozitívne vyzdvihovať iného jednotlivca či skupinu jednotlivcov.
Toto slovné spojenie predstavuje jednoúčelový metaforický ad hoc výraz, podľa ktorého označení tzv. „silní“, realizujú alebo majú realizovať pomoc a označení tzv. „slabí“ prijímajú alebo majú prijímať pomoc v rámci uvedenej sociálno-spoločenskej schémy.