Circle white

Správna rada nadácie

Správna rada nadácie VERUS FOUNDATION vykonáva svoju činnosť v tomto zložení:

  • Marek Balko – predseda správnej rady
  • Bohdan Hroboň – člen správnej rady
  • Peter Gabriel Hunčaga – člen správnej rady

Podľa zákona č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“), najvyšším orgánom nadácie je správna rada. Členom správnej rady môže byť len fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony.

Do právomoci správnej rady patrí:

  • vymenúvať likvidátora,
  • navrhovať, voliť a odvolávať revízora,
  • každoročne schvaľovať rozpočet nadácie, ktorý správnej rade predkladá správca nadácie,
  • rozhodovať o použití majetku nadácie v súlade s verejnoprospešným účelom nadácie a za podmienok ustanovených zákonom o nadáciách a nadačnou listinou,
  • rozhodovať o zvýšení nadačného imania a o zmenách v predmete nadačného imania,
  • rozhodovať o vytvorení nadačného fondu, schvaľovať záverečnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu alebo výročnú správu o použití prostriedkov nadačného fondu, ak bol vytvorený na čas presahujúci jeden rok alebo na neurčitý čas,
  • určovať odmenu za výkon funkcie správcu nadácie.