Circle white

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov

 

Spracúvanie osobných údajov je dôležitou a neoddeliteľnou súčasťou aktivít nadácie  VERUS Foundation.  Bez pochýb je preto je v našom záujme, aby ich spracúvanie prebiehalo plne v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). V rámci vyššie uvedenej problematiky spracúvania osobných údajov týmto poskytujeme verejnosti nasledovné informácie:

 

Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Názov prevádzkovateľa: VERUS Foundation, nadácia

 Sídlo prevádzkovateľa: Mostová 2, 811 02 Bratislava

IČO prevádzkovateľa: 51 067 790

emailový kontakt : office@verusfoundation.com

telefónny kontakt:  02 / 54 64 73 64

 

Informácie k spracúvaniu osobných údajov:

Účel spracúvania a právny základ spracúvania osobných údajov

Naša nadácia spracúva osobné údaje fyzických osôb predovšetkým v záujme poskytovania priamej pomoci fyzickým osobám, ako aj realizácie nepriamej pomoci pre fyzické osoby a právnické osoby, ktoré uskutočňujú cieľovo zhodný verejnoprospešný predmet činnosť, ako nadácia.

V tejto súvislosti spracúvame osobné údaje na právnom základe a za účelom:

  • poskytovania finančnej pomoci fyzickým osobám, ktoré sa nachádzajú v bezvýchodiskovej životnej situácii a sú odkázaní na cudziu pomoc na základe žiadosti fyzickej osoby v rámci predzmluvných vzťahov a zmluvných vzťahov; osobitné kategórie osobných údajov (najmä údaje týkajúce sa zdravia) spracúvame na základe súhlasu,
  • podpory rozvoja aktivít celospoločenského alebo komunitného charakteru v oblastiach  vzdelania, kultúry, umenia a športu na základe žiadosti fyzickej osoby v rámci predzmluvných  vzťahov a zmluvných vzťahov,
  • vykonávania ekonomickej agendy a spracovania účtovných dokladov podľa osobitných zákonov, najmä zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a iných súvisiacich predpisov,
  • správy prijatej a odoslanej pošty (korešpondencie) podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • sprístupňovania informácií na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a zákona č. 34/2001 Z. z. o nadáciách v znení neskorších predpisov,
  • vybavovania žiadostí, ktorými dotknuté osoby uplatnili svoje práva podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.

Fotografie v rámci oprávnenej činnosti nadácie spracúvame a zverejňujeme výlučne  so súhlasom dotknutej osoby.

Osobné údaje nespracúvame za iným účelom, ako za účelom, na ktorý boli pôvodne získané, ak tak neustanovia osobitné predpisy, podľa ktorých postupujeme alebo ak dotknutá osoba na to neudelí dobrovoľný súhlas.

Spracúvanie osobných údajov vykonávame aj vo vzťahu k orgánom nadácie.

Získavanie osobných údajov

Osobné údaje získavame v nevyhnutnom rozsahu priamo od žiadateľov, ako dotknutých osôb, resp. od osôb v zastúpení; pri poskytovaní finančnej pomoci predmetom spracúvania sú aj doklady, ktoré sú nevyhnutné na zdokladovanie oprávnenej požiadavky na podanie žiadosti. Pri spracúvaní osobných údajov na základe GDPR, zákona o ochrane osobných údajov a osobitných zákonov, dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje; v prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k splneniu zákonných povinností.

Pri poskytovaní finančnej pomoci fyzickým osobám a podpore rozvoja ide o zmluvné poskytovanie osobných údajov, v prípade neposkytnutia osobných údajov by nemohlo dôjsť k  uzatvoreniu zmluvného vzťahu. Spracúvanie osobitnej kategórie osobných údajov na tieto účely sa uskutočňuje na základe súhlasu.

Pri spracúvaní osobných údajov na základe súhlasu, dotknutá osoba má právo ho kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Príjemcovia osobných údajov, príjemcovia v tretích krajinách

Osobné údaje poskytujeme výlučne len v rámci plnenia povinností vyplývajúcich z platných právnych predpisov Slovenskej republiky, prípadne sprostredkovateľovi pri správe účtovných dokladov. Pri poskytovaní finančnej pomoci alebo v rámci podpory rozvoja osobné údaje neposkytujeme ani nesprístupňujeme, ak osobitný zákon neustanoví inak. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám nevykonávame, nevyplýva nám to z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľame vykonávať.

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie, služby informačnej spoločnosti

Spracúvanie osobných údajov, ktoré by bolo založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní ani profilovanie nevykonávame a neposkytujeme ani služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.

Doba uchovávania osobných údajov

Osobné údaje spracúvame a uchovávame predovšetkým po dobu nevyhnutnú na spracúvanie, dobu stanovenú osobitnými predpismi, berúc do úvahy plnenie archivačných povinností podľa osobitných predpisov. Pri poskytovaní finančnej pomoci fyzickým osobám a podpore rozvoja, vybavovaní žiadostí dotknutých osôb o výkon ich práv osobné údaje uchovávame po dobu 5 (päť) rokov.

 

Ochrana práv dotknutých osôb:

Dotknutá osoba si vo všeobecnosti môže v súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 19 až 29 zákona o ochrane osobných údajov uplatniť svoje právo na potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov. Právo namietať spracúvanie osobných údajov a právo na neuplatňovanie rozhodovania založeného na automatizovanom individuálnom rozhodovaní vrátane profilovania sa s ohľadom na vyššie uvedené informácie v nadácii neuplatňujú.  

Ak vzniknú oprávnené pochybnosti o totožnosti dotknutej osoby, ktorá si uplatnila svoje práva, nadácia je oprávnené vykonať overenie jej totožnosti, napríklad vyžiadaním si dodatočných informácií, jej predvolaním, ak je to účelné a overením dokladu jej totožnosti alebo iným vhodným spôsobom.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli porušené jej práva, má právo podať na úrad na ochranu osobných údajov sťažnosť, resp. návrh na začatie konania v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.