Circle white

Program podpory rozvoja

Program podpory rozvoja nadácie VERUS FOUNDATION  považujeme za jeden z pilierov činnosti nadácie. Prostredníctvom neho sa snažíme podporovať viaceré aktivity celospoločenského alebo komunitného charakteru v oblastiach vzdelania, kultúry, umenia a športu. Oprávnenými žiadateľmi o podporu z tohto programu môžu byť subjekty, ako nositelia konkrétnych projektov, ktorých interpretačný, prezenčný alebo edukačný záber je určený širokej verejnosti alebo špecifickej časti verejnosti a svojim dopadom zahŕňa konkrétnu komunitu bližšie neurčených a nešpecifikovaných osôb.

 

Oprávnení žiadatelia:  Fyzické osoby ako nositelia projektu; Právnické osoby, prípadne iné subjekty ako nositelia projektu; (občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, združenia fyzických a právnických osôb, klastery, jednotky územných samospráv a pod.); riadne registrované a vedené v príslušných registroch MV SR resp. iných registroch vedených príslušnými štátnymi orgánmi SR.

Typ programu:  rozvojový;

Cieľová skupina:  verejnosť ako neobmedzený počet osôb bližšie neurčených a nešpecifikovaných, prípadne špecifická komunita ako časť verejnosti;

Maximálna výška podpory:  neurčená;

Požadovaná spoluúčasť:  do 50 % z celkovej výšky poskytnutej podpory;

Čerpanie podpory:  v zmysle ustanovení Darovacej zmluvy, ktorá upravuje spôsob čerpania finančných prostriedkov;

Možnosť spätnej refundácie v minulosti zrealizovaných výdavkov:  nie;

Právna nárokovateľnosť požadovanej podpory zo strany žiadateľa:  nie;

Povinnosť viesť evidenciu skutočne vynaložených nákladov a vypracovať záverečnú hodnotiacu správu:  áno.