Circle white

Program pomoci

Program pomoci nadácie VERUS FOUNDATION predstavuje schému poskytovania finančnej pomoci ľuďom, ktorí sa nachádzajú:

  • v bezvýchodiskovej životnej situácií,
  • sú objektívne odkázaní na cudziu pomoc a
  • už vyčerpali všetky možnosti čerpania pomoci zo štátneho zdravotného, sociálneho,  prípadne iného podporného systému.

Oprávnení žiadatelia:  fyzické osoby a fyzické osoby v zastúpení, občania SR s trvalým pobytom na území SR, ako koneční užívatelia poskytovanej  pomoci;

Typ programu:  charitatívny;

Cieľová skupina, koneční užívatelia:   osoby v hmotnej núdzi; odkázané osoby; osoby so sťaženou adaptačnou schopnosťou; osoby s ťažkým zdravotným postihnutím; osoby, ktorých príjem je ohrozený alebo ho úplne stratili v dôsledku toho, že sú nútení starať sa   o dlhodobo chorého alebo vážne zdravotne postihnutého člena rodiny, prípadne iné osoby v núdzi;

Maximálna výška pomoci:  do  5.000,- Eur;

Požadovaná spoluúčasť:  nie;

Čerpanie pomoci:  na základe Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, priamou úhradou konkrétnych položiek, prípadne na základe osobitnej dohody;

Možnosť spätnej refundácie v minulosti zrealizovaných výdavkov:  nie;

Právna nárokovateľnosť požadovanej pomoci zo strany žiadateľa:   nie;

Povinnosť viesť evidenciu skutočne vynaložených nákladov a vypracovať záverečnú hodnotiacu správu:   nie.