Circle white

Revízor nadácie

Funkciu revízora nadácie VERUS FOUNDATION vykonáva :

  • Martina Mašková – revízor nadácie

Podľa zákona č. 34/ 2002 Z.z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o nadáciách“), kontrolným orgánom nadácie je revízor nadácie. Revízorom môže byť len fyzická osoba, ktorá je v plnom rozsahu spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a má trvalý pobyt alebo dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.

Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti nadácie a kontrolovať, či je účtovníctvo vedené v súlade s osobitným predpisom, či nadácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a nadačnou listinou.

Revízor najmä:

  • kontroluje vedenie účtovníctva,
  • schvaľuje účtovnú závierku a výročnú správu nadácie,
  • upozorňuje správnu radu na zistené nedostatky a podáva návrhy na ich odstránenie.