Circle white
Circle white

Zasadnutie Správnej rady

27.3.2019

Dňa 27.03. 3019 sa konalo jarné  zasadnutie Správnej rady nadácie, na ktoré boli priznaní Správca  a revízor nadácie.  Správna rada  po prerokovaní jednotlivých bodov programu schválila zmenu plánu jej práce  a ako aj rozpočet na rok 2019. Takisto rozhodovala o žiadostiach fyzických a právnických osôb o  pomoc a podporu z Programov pomoci a podpory rozvoja nadácie, pričom svojim rozhodnutím schválila žiadosti  v celkovej  úhrnnej výške 24.618,- Eur.  Správna rada nadácie v rámci schváleného programu rokovania zároveň zobrala na vedomie Správcom predloženú účtovnú závierku nadácie za rok 2018, čomu predchádzalo jej schválenie Revízorom nadácie.