Circle white

Vyhlásenie darcu – Fyzická osoba

Identifikačné údaje darcuKontaktné údaje


Nepeňažný dar

týmto v y h l a s u j e m,

že svoj vyššie uvedený nepeňažný dar pre nadáciu VERUS FOUNDATION, nadácia (ďalej len „nadácia“)
  • poskytujem po úplnom a dôkladnom oboznámení sa s hodnotami, cieľmi a referenciami ako aj doterajšou činnosťou nadácie, pričom
  • predstavuje vedomý prejav môjho slobodného a ničím nepodmieňovaného rozhodnutia prispieť na jej činnosť a
  • jeho realizáciou nedosahujem priamo ani nepriamo žiadny majetkový prospech pre seba ani pre moje spriaznené fyzické či právnické osoby,

takisto týmto v y h l a s u j e m,

  • že predmet daru, ktorým obdarovávam nadáciu vrátane akejkoľvek jeho časti, súčasti či príslušenstva je výlučne v mojom vlastníctve, pričom moje vlastnícke právo k predmetu daru nie je ničím obmedzené a som oprávnený plne s nim nakladať bez akýchkoľvek obmedzení či podmienok; pre prípad, že na poskytnutie daru bol potrebný súhlas inej osoby, vyhlasujem, že takýto súhlas bol udelený,
  • že predmet daru, ktorým obdarovávam nadáciu vrátane akejkoľvek jeho časti, súčasti či príslušenstva bol mnou nadobudnutý plne v súlade s platným právnym poriadkom SR a neviažu sa k nemu žiadne dlhy ani budúce záväzky vyplývajúce z daňové či poplatkových povinností
  • že pôvod predmetu daru, ktorým obdarovávam nadáciu vrátane akejkoľvek jeho časti, súčasti či príslušenstva nepochádza z akejkoľvek trestnej činnosti,
  • že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin subvenčného podvodu; legalizácie príjmov z trestnej činnosti; poškodzovania finančných záujmov Európskej únie; machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; prijímania úplatku; podplácania; nepriamej korupcie; nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami; založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny; zosnovania a podporovania teroristickej skupiny; terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd; prejavov sympatií k hnutiam smerujúcim k potlačeniu základných práv a slobôd; výroby extrémistických materiálov; rozširovania extrémistických materiálov; prechovávania extrémistických materiálov; popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti; hanobenia národa, rasy a presvedčenia; podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti; apartheidu a diskriminácie skupiny osôb; neľudskosti; nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi; šírenia toxikománie; obchodovania s ľuďmi; sexuálneho násilia; sexuálneho zneužívania; ohrozovania mravnej výchovy mládeže; kupliarstva; výroby detskej pornografie; rozširovania detskej pornografie; prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení a ohrozovania mravnosti.

pričom zároveň v y h l a s u j e m,

  • že všetky informácie, ktoré uvádzam v tomto vyhlásení sú úplné a pravdivé, pričom som nezamlčal žiadnu z rozhodných skutočností.
  • že sa bezpodmienečne a bezvýhradne stotožňujem so všetkými ustanoveniami Etického kódexu nadácie,
  • že súhlasím so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov