Circle white

Súťažné podmienky

KTO SA MOŽE ZÚČASTNIŤ ?  –  Zúčastniť súťaže sa môže akákoľvek fyzická osoba, staršia ako 15 rokov, ktorá z registrovanej e-mailovej adresy  riadne vyplní identifikačný on-line formulár  a jej blogový príspevok bude spĺňať formálne a obsahové kritériá blogového príspevku, uvedené nižšie (ďalej len „Účastník súťaže“).

FORMÁLNE A  OBSAHOVÉ KRITÉRIÁ BLOGOVÉHO PRÍSPEVKU  –  Blogový príspevok musí byť celým svojím obsahom originálnym autorským dielom účastníka súťaže. S výnimkou priamo v texte označených citácií a všeobecne zaužívaných slovných a vetných útvarov (porekadiel, pranostík a pod.) nesmie blogový príspevok obsahovať kópie, opisy či kompilácie textov iných autorov. Blogový príspevok musí byť napísaný v slovenskom jazyku, v textovom formáte Office – Word. Riadkovanie, typ písma alebo počet slov či strán nie sú určené. Nadpis blogu musí predstavovať doslovné znenie vyhlásenej blogovej témy. Účastník však môže v ďalšom pripojiť svoj vlastný podnadpis. Obsahom blogového príspevku nesmú byť  vulgarizmy a pejoratívne výrazy a ani ich citácie, či iné nepriame interpretácie. Blogový príspevok nesmie v sebe zahŕňať akýkoľvek politický obsah. Takisto nesmie obsahovať názvy politických strán a hnutí, ani mená alebo iné označenia akýchkoľvek politických predstaviteľov. Jednotlivé slová heslovite alebo v akýchkoľvek slovných spojeniach ako ani myšlienky a kontexty nimi vyjadrované nesmú byť akoukoľvek formou propagácie agresívnych extrémistických, vulgárnych, prípadne iných spoločensky neakceptovateľných prejavov. pozri  „Etický kódex“

ZVEREJNENIE  AKTUÁLNEJ BLOGOVEJ TÉMY  –  Nadácia zverejní aktuálnu blogovú tému vždy k prvému kalendárnemu dňu príslušného šesťmesačného cyklu Polročných zamyslení, t. j.  dňa 01.01. príslušného kalendárneho roka a dňa 01.07. príslušného kalendárneho roka.

UZÁVIERKA SÚŤAŽE  – Zapojiť sa do súťaže je možné najneskôr do 31.12. príslušného kalendárneho roka resp. dňa 30.06. príslušného kalendárneho roka, pričom tento deň sa považuje za posledný možný deň na odoslanie blogového príspevku z e-mailovej adresy účastníka súťaže pri súčasnom splnení podmienky riadneho vyplnenia identifikačného on-line formulára. Na akékoľvek blogové príspevky odoslané po uvedenom dátume sa nebude prihliadať.

VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV  –  Vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční formou zverejnenia mena a priezviska víťaza na webovej stránke nadácie, najneskôr v termíne do 31.01. príslušného kalendárneho roka resp. do 31.07. príslušného kalendárneho roka. Nadácia nezverejňuje ostatné poradie a ani neposkytuje ostatným Účastníkom súťaže iné formy oznámení či vyrozumení.

CENA PRE VÍŤAZA  –  Cena pre víťaza bude zverejnená na webovej stránke nadácie zároveň so zverejňovaním aktuálnych blogových tém dňa 01.01. príslušného kalendárneho roka a 01.07. príslušného kalendárneho roka. Po vyhlásení výsledkov súťaže bude víťaz kontaktovaný predstaviteľmi nadácie na ním zadané kontaktné spojenie, za účelom podpísania Darovacej zmluvy a prevzatia si vyššie špecifikovanej ceny. Uzatvorenie Darovacej zmluvy je podmienkou odovzdania ceny víťazovi. Podpisom Darovacej zmluvy víťaz súťaže zároveň potvrdzuje fyzické prevzatie daru – ceny pre víťaza. Prevzatie ceny sa uskutoční vo vzájomne dohovorenom termíne v sídle nadácie, ak sa obe strany nedohodnú inak. V nadáciou akceptovaných prípadoch je možné cenu odovzdať taktiež formou jej poštového doručenia. V prípade, ak nebude možné cenu víťazovi odovzdať, a to najmä, avšak nie výlučne z dôvodov, že si víťaz odmietne cenu prevziať alebo odmietne uzatvoriť príslušnú Darovaciu zmluvu prípadne nebude opakovane počas 21 kalendárnych dní zastihnuteľný prípadne sa ním zadané kontaktné spojenia preukážu ako neexistujúce alebo mylné, nadácia sa tým zbavuje záväzku voči takémuto víťazovi, odovzdať mu cenu pre víťaza súťaže.

VÝHRADY  –  Nadácia si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže resp. neprihliadať na akýkoľvek blogový príspevok a to bez povinnosti takéto svoje konanie odôvodniť.

ZRUŠENIE SÚŤAŽE  –  Nadácia si vyhradzuje právo nezverejniť aktuálnu blogovú tému, čím sa blogová súťaž pre daný šesťmesačný cyklus považuje za zrušenú. Nadácia si takisto vyhradzuje právo zrušiť súťaž v ktoromkoľvek jej štádiu až do dňa vyhlásenia výsledkov súťaže za príslušný šesťmesačný cyklus.

VYŠŠIA MOC  –  Dňom vyhlásenia výsledkov súťaže nadácia nie je oprávnená takúto súťaž zrušiť, pričom je povinná zabezpečiť odovzdanie ceny víťazovi súťaže s výnimkou prípadov vzniku okolností z vyššej moci, ktoré sú objektívnou a neodstrániteľnou prekážkou pre odovzdanie ceny víťazovi súťaže.  

NÁKLADY ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE  –  V prípade, ak Účastníkom súťaže vzniknú akékoľvek priame či nepriame náklady, sú tieto výlučne nákladmi Účastníkov súťaže a nadácia sa žiadnym spôsobom nepodieľa na ich úhrade alebo refundovaní.

POZNÁMKY  –  Nadácia si vyhradzuje právo meniť a upravovať tieto podmienky súťaže, avšak vždy len pre nadchádzajúci cyklus súťaže, t. j. do dňa zverejnenia aktuálnej blogovej témy. Od tohto dňa, počas celého šesťmesačného cyklu blogovej súťaže až do dňa vyhlásenia jej výsledkov sa tieto podmienky súťaže považujú za platné a nemenné.

 

Choď na  „Chcem napísať blog“