Circle white

Súhlas so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov

Súhlas so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov

Zaškrtnutím políčka udeľujem nadácii VERUS Foundation, nadácia súhlas so spracúvaním osobitných kategórii osobných údajov (údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie), uvedených v žiadosti za účelom poskytnutia finančnej podpory za podmienok stanovených nadáciou v Programe podpory rozvoja.

Súhlas sa udeľuje na obdobie trvania účelu spracúvania. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 (päť) rokov, po uplynutí ktorej budú osobné údaje zlikvidované v súlade s nariadením č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú dostupné tu: Ochrana osobných údajov