Circle white
Circle white

Opatrenie SR č. 02/2020 súvisiace s COVID-19

24.3.2020

V dôsledku aktuálnej situácie v SR v súvislosti s výskytom pandemického ochorenia COVID 19 a s tým súvisiacich opatrení a obmedzení nariaďovaných  Krízovým štábom, zriadeným pri úrade vlády SR, bola Správna rada nadácie nútená prijať nasledovné opatrenie týkajúce sa poskytovania finančných príspevkov:

Finančné príspevky účelovo určené na úhradu liečebných, rehabilitačných, terapeutických či diagnostických výkonov alebo  pobytov  neposkytuje Nadácia formou ich úhrady vopred, ale výlučne formou  spätného preplatenia po ich fyzickom absolvovaní prijímateľom poskytnutej pomoci. (vo výnimočných individuálnych prípadoch s dňom ich úhrady v deň dotknutého terapeutického, či diagnostického výkonu alebo v deň nástupu na dotknutý liečebný či rehabilitačný pobyt)

Vyššie uvedené opatrenie zostáva v platnosti až do jeho odvolania resp. do najbližšej aktualizácie.