Circle white

Čo vyznávame ?

Vyznávame   všeobecne uznávané hodnoty prirodzenej a vrodenej humanity a s tým spojeného nescudziteľného práva každej ľudskej bytosti na dôstojný život bez akejkoľvek formy diskriminácie a spoločenských predsudkov.

Vyznávame   zásadu, že nikto nie je oprávnený vynášať akékoľvek súdy či kritické subjektívne hodnotenia nad jedincami, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácií bez perspektívy východiska, odkázaní na pomoc.

Vyznávame   princípy ľudskej solidarity a spolupatričnosti, ktoré predstavujú základné východisko pre uzatvorenie sociálno-spoločenského zmieru v každej spoločnosti, s osobitným prihliadnutím na dobrovoľný a vedomý záväzok prispievania tzv. „silných slabým“. *

Vyznávame   zásadu morálnej viazanosti prijímateľov akejkoľvek pomoci či podpory, túto nečerpať neoprávnene, na základe nepravdivých či neúplných údajov alebo v dôsledku zámerného uvedenia poskytovateľa pomoci do omylu.

Vyznávame   princípy spravodlivého a motivačného ohodnotenia jednotlivcov, v priamej závislosti od objektívnych a merateľných ukazovateľov ich výkonnosti v danej oblasti či odvetví pôsobnosti, osobitne s prihliadnutím na mieru ich spoločenského prínosu pre celú spoločnosť.

použité slovné spojenie „silných slabým“ definitívne nevyjadruje nijaký spôsob negatívnej minorizácie jednotlivca či skupiny jednotlivcov po stránke duševnej, fyzickej, morálno-hodnotovej ani žiadnej inej a zároveň nemá za cieľ nijakým spôsobom pozitívne vyzdvihovať iného jednotlivca či skupinu jednotlivcov. Toto slovné spojenie predstavuje jednoúčelový metaforický ad hoc výraz, podľa ktorého označení tzv. „silní“, realizujú alebo majú realizovať pomoc a označení tzv. „slabí“ prijímajú alebo majú prijímať pomoc v rámci uvedenej sociálno-spoločenskej schémy.