Circle white

Čo máme za cieľ?

Máme za cieľ   prispievať k rozvoju kultúrne a morálne vyspelej spoločnosti šírením idey uvedomelej a cielenej reciprocity medzi ľuďmi ako všeobecného morálneho záväzku, s prihliadnutím na možností a schopnosti konkrétnych jednotlivcov.

Máme za cieľ   pomáhať zmierňovať následky životných situácií ľudí, ktorí po vyčerpaní všetkých vlastných možností, ako aj možností štátnej, komunálnej či komunitnej podpory, musia čeliť negatívnym dopadom rôznych foriem nepriazne osudu, a to najmä v dôsledku ťažkých zdravotných postihnutí alebo v dôsledku prejavov sociálno-ekonomickej diskriminácie v jej rôznych podobách.

Máme za cieľ   prispieť k rozvoju ľudskej spoločnosti formou podpory vzdelanosti, športu a kultúry so snahou  vytvárať a  posilňovať pocit pozitívneho sebauvedomenia jednotlivcov, ako základu pre ich prirodzené a zdravé integrovanie v rámci modernej európskej spoločnosti.

Máme za cieľ   vytvárať verejné diskusné fóra ako aj špecializované odborné  diskusie, na spoločensky minorizované témy s hlbšou hodnotovou orientáciou, ako alternatívu k  prevládajúcemu konzumno-bulvárnemu mainstreamu.

Máme za cieľ   prioritne akcentovať také programy podpory a rozvoja, ktorých cielenou ambíciou je dosiahnuť u prijímateľov trvalé zlepšenie ich životných situácií, želateľne s dosiahnutím stavu ich nezávislosti od ďalšej pomoci v budúcnosti a optimálne aj s perspektívou ich následnej reciprocity voči odkázaným.