Circle white

Čo garantujeme?

Garantujeme, že akékoľvek náklady na správu našej nadácie sú uhrádzané výlučne z priamych peňažných a nepeňažných vkladov zakladateľa.

Garantujeme, že ak nás finančne podporíte, plná výška Vašich darov bezo zvyšku bude použitých priamo a výlučne na Programy pomoci a podpory  rozvoja.

Garantujeme  adresnosť pomoci alebo podpory poskytnutej prostredníctvom našej nadácie, pričom v osobitných prípadoch Vám dokonca vieme poskytnúť možnosť spolurozhodovania o poskytnutí konkrétnej cielenej pomoci alebo podpory rozvoja.

Garantujeme  rovnosť a férovosť zaobchádzania so všetkými žiadateľmi o pomoc a podporu, bez ohľadu na ich vierovyznanie, rodovú, rasovú či etnickú príslušnosť.

Garantujeme, že všetci členovia Správnej rady a takisto všetci zamestnanci a dobrovoľníci, ktorí sa podieľajú na spracovaní a schvaľovaní Žiadostí o podporu sa riadia výlučne platnými zákonmi, internými nadačnými predpismi a vlastným svedomím s prihliadnutím na čo najadresnejšie a najefektívnejšie dosiahnutie stanovených cieľov.