Circle white
Circle white

„Čerpanie schválenej pomoci pre žiadateľov roku 2021“

16.2.2022

Správca nadácie týmto oznamuje žiadateľom, ktorých žiadosti boli schválené  Správnou radou nadácie v priebehu roku 2021, že schválenú pomoc alebo podporu z programov nadácie je možné čerpať od 04.04. 2022, počnúc uvedeným dňom.  Nevyhnutným predpokladom čerpania schválenej pomoci je uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku, vrátane jej príloh a predloženie relevantných dokladov k samotnému čerpaniu. Za týmto účelom budú dotknutí žiadatelia kontaktovaní nadáciou v mesiaci marec 2022.