Circle white
Circle white

Opatrenia súvisiace s COVID-19

13.3.2020

Vychádzajúc z odporúčaní krízového štábu vlády SR v súvislosti  s aktuálnym stavom šírenia sa koronavírusu COVID-19, Správca nadácie v spolupráci so Správnou radou rozhodol o nasledovných opatreniach:

  • Celý kolektív nadácie prechádza od pondelka 13.03. 2020 povinne na výkon práce formou home office, a to až do odvolania uvedeného rozhodnutia,   pričom akákoľvek komunikácia nadácie s tretími osobami sa bude uskutočňovať výlučne elektronickou e-mailovou formou,
  • zásielky poštovo doručené nadácií do jej P.O. BOXu budú riadne preberané v intervaloch každých 7-10 dní resp. v závislosti od ďalšieho vývoja situácie,
  • marcové zasadnutie Správnej rady sa uskutoční  konferenčným telemostovým  spojením, pričom  hlasovanie členov Správnej rady k jednotlivým bodom programu bude realizované dňa 31.03. 2020  formou  hlasovania Per Rollam,
  • žiadatelia, ktorí boli vyzvaní na predloženie dokladov vydávaných orgánmi štátnej správy alebo samosprávy, o ktorých vydanie nie je možné požiadať elektronicky, sú oprávnení  tieto nahradiť nimi podpísanými „Čestnými vyhláseniami“, že požadované doklady doplnia bez zbytočného odkladu po tom, ako to všeobecná situácia umožní. Povinnosť následného predloženia riadnych dokladov vydaných príslušnými orgánmi štátnej správy alebo samosprávy bude obsiahnuté v Zmluve o poskytnutí finančného príspevku ako odkladacia podmienka na nadobudnutie účinnosti tejto zmluvy. (uvedené opatrenie má za cieľ zabezpečiť, aby nedošlo k časovému zdržaniu procesného spracovania jednotlivých žiadostí, vrátane uzatvorenia príslušnej zmluvy, pričom vychádzame z toho, že medzičasom dôjde k stabilizácií situácie a uvedené doklady bude možné osobne vybaviť)

Súbor vyššie uvedených opatrení zostáva v platnosti až do ich odvolania resp. do najbližšej aktualizácie.