Circle white

Vyhlásenie donora – Fyzická osoba

Identifikačné údaje donoraKontaktné údaje


Peňažný dar

týmto v y h l a s u j e m,

že svoj vyššie uvedený donorský príspevok vo forme peňažného daru pre nadáciu VERUS FOUNDATION, nadácia (ďalej len „nadácia“)
  • poskytujem po úplnom a dôkladnom oboznámení sa s hodnotami, cieľmi a referenciami ako aj doterajšou činnosťou nadácie, pričom
  • predstavuje vedomý prejav môjho slobodného a ničím nepodmieňovaného rozhodnutia prispieť na jej činnosť a
  • jeho realizáciou nedosahujem priamo ani nepriamo žiadny majetkový prospech pre seba ani pre moje spriaznené fyzické či právnické osoby,

taktiež týmto v y h l a s u j e m,

  • že všetky finančné prostriedky predstavujúce môj donorský príspevok sú výlučne v mojom vlastníctve, pričom vlastnícke právo k nim nie je ničím obmedzené a som oprávnený plne s nimi nakladať bez akýchkoľvek obmedzení či podmienok; pre prípad, ak na poskytnutie príspevku bol potrebný súhlas inej osoby, vyhlasujem, že takýto súhlas bol udelený,
  • že všetky finančné prostriedky predstavujúce môj donorský príspevok sú prostriedkami nadobudnutými plne v súlade s platným právnym poriadkom SR a sú prostriedkami, z ktorých boli riadne uhradené príslušné daňové a odvodové povinnosti,
  • že pôvod finančných prostriedkov predstavujúcich môj donorský príspevok nepochádza z akejkoľvek trestnej činnosti,
  • že som nebol/a právoplatne odsúdený/á za trestný čin subvenčného podvodu; legalizácie príjmov z trestnej činnosti; poškodzovania finančných záujmov Európskej únie; machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe; prijímania úplatku; podplácania; nepriamej korupcie; nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami; založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny; zosnovania a podporovania teroristickej skupiny; terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme; založenia, podpory a propagácie hnutia smerujúceho k potlačeniu základných práv a slobôd; prejavov sympatií k hnutiam smerujúcim k potlačeniu základných práv a slobôd; výroby extrémistických materiálov; rozširovania extrémistických materiálov; prechovávania extrémistických materiálov; popierania a schvaľovania holokaustu, zločinov politických režimov a zločinov proti ľudskosti; hanobenia národa, rasy a presvedčenia; podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti; apartheidu a diskriminácie skupiny osôb; neľudskosti; nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi; šírenia toxikománie; obchodovania s ľuďmi; sexuálneho násilia; sexuálneho zneužívania; ohrozovania mravnej výchovy mládeže; kupliarstva; výroby detskej pornografie; rozširovania detskej pornografie; prechovávania detskej pornografie a účasti na detskom pornografickom predstavení a ohrozovania mravnosti.

pričom zároveň v y h l a s u j e m,

  • že všetky informácie, ktoré uvádzam v tomto vyhlásení sú úplné a pravdivé, pričom som nezamlčal žiadnu z rozhodných skutočností.
  • že sa bezpodmienečne a bezvýhradne stotožňujem so všetkými ustanoveniami Etického kódexu nadácie,
  • že súhlasím so spracúvaním osobitných kategórií osobných údajov